Politică de confidențialitate

1. Cine suntem?

Pentru La Stela Good Food SRL confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o importantă deosebită. În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și prin intermediul căruia va explicăm ce categorii de date cu caracter personal colectează Operatorul, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Prezența Politică se raportează doar la datele dumneavoastră personale pe care noi le prelucrăm prin intermediul website-ului nostru www.lastela.ro. Dorim să va asigurăm că am luat toate măsurile necesre pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens.

Pentru a ne “cunoaște” virtual, va punem la dispoziție datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care navigați pe platforma online www.lastela.ro este La Stela Good Food SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gagesti 22A , numar de ordine in Registrul Comerţului J40/768/2019, cod unic de inregistrare RO 40478986.

Pentru orice întrebări/ nelămuriri cu privire la protecția datelor cu caracter personal, sunteți invitat să transmiteți o cerere la adresa indicată mai sus sau la adresa de corespondență electronică office@lastela.ro, având înscrisă pe plic, respectiv în subiectul e-mailului mențiuni de tipul “Protecția datelor personale” sau “GDPR”.

2. Definiții

Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informațîi referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În sensul prezenței politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, precum și la orice alte informațîi pe care ni le puneți la dispoziție prin completarea formularelor disponibile pe website.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe website-ul www.lastela.ro, completării formularelor disponibile pe site sau abonării la newsletter-ul nostru.

„Operator” înseamnă persoană care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Persoană vizată” reprezintă persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării. În șesul prezenței Politici, persoană vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul/ vizitatorul site-ului www.lastela.ro.

Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

În ceea ce privește consimțământul, ca temei legal în baza căruia La Stela Good Food SRL               poate prelucra datele cu caracter personal aparțînând persoanei vizate care navighează pe website-ul acestuia, acesta va fi acordat, respectiv solicitat în contextul abonării utilizatorului la newsletter, urmând că prelucrările de date care excedeaza abonării să fie efectuate în baza temeiurilor mai jos specificate.

“Partea terță” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoană care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

„Destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia (căreia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica dat cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

3. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Navigarea dumneavoastră pe website-ul www.lastela.ro și interacțiunea cu acesta implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

– date personale pe care le dezvăluiți Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de conctact, formularului de reclamații sau prin abonarea la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;

– date pe care le furnizați în mod involuntar, prin simplă navigare pe website-ul nostru.

Operatorul poate colecta, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal: nume și prenume (pentru identificare), număr de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), precum și orice alte date cu caracter personal și special pe care utilizatorul le poate pune la dispoziția La Stela Good Food SRL prin intermediul formularelor disponibile pe website.

Prin intermediul formularului de contact de pe site, Operatorul va prelucra următoarele date personale: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, precum și orice alte informațîi pe care le puneți la dispoziție prin completarea casetei „Mesaj”.

Completarea formularului de reclamații și sesizări presupune prelucrarea următoarelor categorii de date: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte date pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea câmpului „Mesaj” sau prin încărcarea de fișiere tip video/ imagine.

Nu în ultimul rând, prin abonarea la newsletter a utilizatorului, La Stela Good Food SRL va putea prelucra o serie de date cu caracter personal precum: nume și prenume, adresa de e-mail. Abonarea la newsletter se efectuează numai în baza obținerii în prealabil a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea de date în acest scop.

Utilizatorul este informat în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, respectiv în contextul abonării la newsletter, astfel acesta din urmă indepindindu-și obligația legală de informare a persoanelor vizate de prelucrare.

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare, în baza consimtamantului utilizatorilor, dar și date tehnice și în legătură cu acțiunile de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care va aparțîn și anume: adresa IP,  versiune browser, setare fus orar și locatie, sistem de operare, dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informațîi nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în Politică de Confidentialite, completată cu Politică de Cookies.

Operatorul își rezervă dreptul de a va solicită informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru acesta, dacă va fi cazul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de La Stela Good Food SRL, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea datelor, inclusiv furnizorilor de servicii, partenerilor comerciali, instituțiilor, autorităților, organismelor și instituțiilor competențe sau instanțelor judecătorești, la solictarea acestora, dar și entităților din grupul Operatorului.

La Stela Good Food SRL  poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de art. 13 din GDPR:

a)îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului;

b)exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

c)protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;

d)îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;

e)arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

f)apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil;

g)pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanț

4. În ce scop prelucrăm datele personale?

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:

a)prelucrarea este efectuată în temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing;

b)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul site-ului www.lastela.ro și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu plaftorma online, dar și în scopul soluționării solicitărilor și reclamațiilor utilizatorilor legate de produsele și serviciile La Stela Good Food SRL              .

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de Operator în următoarele scopuri:

a)soluționarea sesizărilor și reclamațiilor înaintate Operatorului;

b)oferirea de răspunsuri și informații suplimentare cu privire la ofertele și produsele La Stela Good Food SRL  ;

c)livrarea/înlocuirea produselor față de care clientii și-au exprimat nemultumirea;

d)înscrierea în promotii/ concursuri/ campanii;

e)desemnarea și informarea participantilor castigatori din cadrul campaniilor și concursurilor organizate de La Stela Good Food SRL;

f)îmbunătățirea serviciilor furnizate pe platforma www.lastela.ro;

g)transmiterea premiilor câștigate în urmă participării la campaniile Operatorului și organizarea plății impozitelor aferente acestora, dacă este cazul;

h)realizarea de rapoarte statistice, în interes legitim;

i)transmiterea de comunicări de marketing (buletine informative privind ofertele și produsele Operatorului) pe baza de consimțământ liber, specific, informat, neechivoc și explicit acordat de utilizator;

j)transmiterea de informațîi solicitate, la cererea autorităților competențe, în vederea îndeplinirii obligățiilor legale ce le revin operatorilor;

k)arhivarea informațiilor în vederea demonstrării prelucrării datelor exclusiv în scopurile sus-menționate;

l)protejarea drepturilor Operatorului.

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Operatorului prin intermediul website-ului www.lastela.ro sunt reținute pe o perioada de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor astfel încât să nu se depășească perioada necesară prelucrării lor, în funcție de tipologia datelor astfel prelucrate.

Prelucrările uzuale de date pentru care nu există o durata de retenție impusă de lege se vor raporta la termenul general de prescripție de 3 ani că durata maximă aferentă stocării în bazele de date aparțînând Operatorului.

În ceea ce privește prelucrările pe baza de consimțământ, datele vor fi reținute până la momentul retragerii consimtamantului, însă durata acestora de retenție nu va depăși termenul general de prescripție indicat mai sus.

6. Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

La Stela Good Food SRL  se obligă ca datele colectate de acesta să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date conțînând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la dată producerii evenimentului.

Este posibil că datele dumneavoastră să fie dezvăluite către entitățile din grupul Operatorului, împreună cu care La Stela Good Food SRL  prelucrează datele în calitate de operator asociat, către furnizorii de servicii ai Operatorilor asociați (de marketing, curierat, servicii de plata/ bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entități care asista Operatorul în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice (avocați, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate în acest sens. Aceste date vor fi transferate numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor sus – menționați, prin care aceștia garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informațîi personale se face conform legislației în vigoare.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavastra în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afară dezvăluirilor descrise în prezența Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațîi terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

7. Prevederi speciale legate de minori

La Stela Good Food SRL  acordă o atenție deosebită în ceea ce privește datele minorilor care ar putea fi furnizate de aceșția în contextul interacțiunii cu website-ul www.lastela.ro, pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează numai în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Astfel, Operatorul nu realizează activități promoționale și de marketing direct făță de minori. Cu toate acestea, dacă un minor contactează Operatorul prin modalitățîle puse la dispoziție de acesta (telefonic, via e-mail, prin intermediul site-ului etc.), se va consideră că minorul a făcut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.

Minorilor care nu au împlinit vârstă de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decât dacă aceste operațiuni se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.

În acest sens, orice persoană care furnizează către La Stela Good Food SRL datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicățîi sau dispozitive acoperite de prezența Politică garantează faptul că este major, respectiv că deține capacitate deplină de exercițiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal aparțînând minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere prevederile de mai sus.

8. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terțe

Site-ul www.lastela.ro poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare. În cazul conectării la un site web terț, politică de confidențialitate a Operatorului nu va fi aplicabilă și în cazul navigării dumneavoastră pe acel site.

9. Care sunt drepturile pe care le dețineți în calitate de persoană vizată?

Orice persoană fizică care navighează pe site-ul nostru, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în raport cu La Stela Good Food SRL, că Operator de date cu caracter personal:

Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațîi privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@lastela.ro

Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoană vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, persoană vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamații din partea acesteia.

Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are că temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al La Stela Good Food SRL.

Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și Operator, este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate; sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare.

Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supracveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În situația în care persoană vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagină web: www.dataprotection.ro.

10. Dispoziții finale

Dacă Operatorul va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publică respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.